Почивки на море лято 2024 в Гърция,Турция, България, хотели All Inclusive

Условия за резервации »
Лични данни »

Почивки Гърция

Испания

Почивка Турция

Тунис

Египет

Екзотика

Каталог хотели

Лични данни

Политика за поверителност на VS Travels

за защита на личните данни на физически лица.

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

ВС Травелс ООД, в качеството си на администратор на лични данни, обработва личните данни съгласно Закона за защита на личните данни и в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016г.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на туристически услуги, ВС Травелс ООД отговаря на всички законови изисквания, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно. ВС Травелс , осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Информация относно Администратора на лични данни:

- Наименование "ВС Травелс" ООД, „VS Travels”

- ЕИК/БУЛСТАТ: BG 130994867

- Седалище и адрес на управление: гр. София, 1404, ж. к. "Манастирски ливади - изток", бл. 60 А, офис № 8 партер

- E-mail: - Телефон: 02450 3551, 0888 51 3551, 0898 51 3555; 0888 50 95 01

- Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0050051

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) ВС Травелс събира и обработва лични данни законосъобразно и единствено за целите, за които данните са събрани и спазва следните принципи при осъществяване на служебните си задължения:

- личните данни се събират при наличие на законово или договорно основание, както и при наличие на изрично съгласие от страна на субекта;

- личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели;

- личните данни се обработват добросъвестно, като същите не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;

- личните данни са конкретни и точни, в обем, необходим за изпълнение на съответната дейност, като същите своевременно се актуализират;

- личните данни се заличават или коригират, когато са неточни или не съответстват на целите, за които се обработват;

- личните данни се обработват за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които са събрани.

Чл. 1. (2) Предоставянето на лични данни на контрагенти на ВС Травелс е на законово основание.

Чл. 1. (3) В случай, че субекта на данни не желае да предостави свои данни, с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде получател на каквато и да е услуга и не може да получи информация, пътувания и услуги, осъществявани от ВС Травелс, за които последното действа като туроператор или туристически агент.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2 (1) ВС Травелс събира и обработва Вашите лични данни след получено изрично писмено съгласие от Вас като клиент във връзка с предоставянето на исканите от Вас туристически услуги и изпълнение на своята дейност, чрез сключване на договор с дружеството и подписване на декларация на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679. ВС Травелс е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги и по-конкретно въз основа на следното:

- За осъществяване на комуникация с клиенти по повод конкретни туристически услуги и предоставяне на пред договорна информация;

- За сключване на договори за туристически пакети и индивидуални пътувания, за резервации на хотели, трансфери, самолетни билети и друг превоз, визови и други туристически услуги;

- За сключване на застраховки - "Медицински разходи при болест и злополука на туриста", "Помощ при пътуване в чужбина" и "Отмяна на пътуване";

- За счетоводни цели и за издаването на фактура на физическо лице

Чл. 2 (2) Данните следва да се предоставят на ВС Травелс лично от субектите на данни или лично от родители/настойници за малолетни и непълнолетни лица - писмено чрез попълване и подписване на декларации, договори и анекси към тях на място в офиса или по електронен път.

ВС Травелс спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

- ограничение на целите на обработване и свеждане до минимум на събираните данни;

- точност и актуалност на данните, само за целите на услугата;

- законосъобразно съхранение на личните данни;

- поверителност и сигурност на обработването на личните данни.

- При обработването и съхранението на личните данни, ВС Травелс ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ВС Травелс:

Чл. 3. (1) Дружеството извършва операции с личните данни за следните цели:

- Резервация за хотелско настаняване в България и чужбина, организирано пътуване с автобус или самолет в чужбина, медицински застраховки за организираното пътуване.

Чл. 3. (2) Дружеството ВС Травелс обработва следните лични данни за целите на дейността: Индивидуални данни на клиента (имена, телефон, електронна поща, данни за местоживеене, идентификационен номер, дата на раждане и номер на личен документ/

Срок на съхранение на личните данни:

Чл. 4. Дружеството ВС Травелс съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за различен период от време в зависимост от целите, за които са събрани, за съответния предвиден срок и изискванията на действащото към момента законодателство:

- Предоставени данни от клиенти за комуникация и информация с цел предварителни резервации и запитване за пътуване - 30 дни, чрез изрично декларирано съгласие,

- Данни на клиенти при изпълнение на конкретни договори за пътуване и резервации – 3 години

- Данни на клиенти и контрагенти, предоставени за съхранение чрез изрично декларирано съгласие извън изпълнението на конкретен договор, за статистически цели - 3 години

- Данни на клиенти и контрагенти за счетоводни цели - 5 години

Предоставяне на лични данни на трети лица

Чл. 5. (1) ВС Травелс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги, и не предоставя лични данни на лица, които нямат отношение към пътуването на конкретния субект на данни, както следва:

- Туроператори – партньори за организирани автобусни и самолетни пътувания и почивки, на хотели и други места за настаняване, самолетни компании, дружества, извършващи автобусни, железопътни или круизни пътувания;

- Застрахователни компании за нуждите на сключване на застраховки, предвидени в Закона за туризма;

Чл. 5. (2) ВС Травелс предоставя лични данни на трети лица при наличие на законово основание за предоставяне на данните, както следва: НАП, НОИ, КЗП, и други нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква;

Мерки за сигурност

Чл. 6. ВС Травелс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни спрямо законовите изисквания.

Какви са Вашите права.

Чл. 7. (1) Клиента има право да получи предварителна информация относно събираните за Вас лични данни, необходими за конкретната туристическа услуга. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, коригирани, изтрити („право да бъдеш забравен”), ограничени или блокирани. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас, За целта изпратете имейл на нашия Отговорник за защита на личните данни на: .
Чл. 7.(2) При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

Правото на достъп до личните данни, които обработва ВС Травелс за Вас и да получите копие от тях;

Право да искате коригиране, или необходимост от актуализация на личните Ви данни.

Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;

Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни, в случай че са налице условията за това.

Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие.

Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Чл. 8.(1) Съгласявайки се с Политиката на ВС Травелс ООД за съхранение и обработка на личните данни, Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.

Чл. 8.(2) Ако клиентът не желае ВС Травелс да обработва личните му данни по начините описани в този документ, е в правото си да не ги предоставя. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел предоставяне на туристическа услуга на клиента от ВС Травелс . Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите на дружеството и предоставяните от него продукти.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.